Sistema d'AplicacióSistema d'Aplicació Resines

Introducció

El sistema multicapa consta de tres capes consecutives denominades allisat o regulació, fons i definició o segellat, les quals formen un paviment d'entre 2 a 4 mm de gruix segons cas i necessitat.
Cadascuna d'elles està unida a l'anterior tant a nivell químic (enllaç químic) com a nivell mecànic (enllaç per textura), formant així un paviment monolític d'altes prestacions.

Fases

 • Preparació* del suport mitjançant escalabornat amb màquina per obrir el porus i donar la textura adequada per a l'execució del paviment.
 • Aplicació d'una primera capa anomenada regularització o allisat, la qual pot ser de diferents resines en funció de les necessitats i característiques del suport.
 • Aplicació de la segona capa anomenada capa de fons que és la que dóna cos al sistema i sobretot les resistències mecàniques, la qual pot ser de diferents resines en funció de les necessitats i característiques d'ús finals.
 • Aplicació de la tercera capa anomenada definició o segellat que és la que dóna les resistències al desgast superficial del paviment, la qual pot ser de diferents resines en funció de les necessitats i característiques d'ús finals.

*La preparació adequada d’un suport per a la recepció de paviments en resina EPOXY és un factor determinant per la seva col·locació, qualitat i durabilitat.

 • Una atenció particular ha d'ésser acordada i estudiada. Això implica tenir un profund coneixement de la tipologia dels suports, ja que poden ser de diferent naturalesa i s’han de distingir els suports nous dels vells. Les condicions generals d’aplicació hauran de ser respectades en tots el casos.
 • Hi ha paràmetres físics i la possibilitat de mesurar amb instruments adequats. Abans de qualsevol aplicació d’un revestiment EPOXY, és imperatiu mesurar aquests paràmetres i comprovar-los.
 • Si les condicions no són les adequades ni respectades, és millor no aplicar el revestiment sense prendre les mesures oportunes.
 • En el cas d'una alta porositat del suport, es fa necessària la aplicació d'una imprimació.
 • La temperatura de suport no haurà de ser inferior a 12ºC.
 • La humitat residual no haurà de passar del 3,5% en un suport hidràulic i del 0,5% en un suport a base de anhídrita.
 • La humitat ambiental no haurà de passar del 75%.
 • El granejat sol ser el tractament més adaptat, permet aixecar totes les lletades i obrir la porositat del suport.
 • La fressadora és un altre mitjà de tractament. És menys adequat per als suports nous perquè provoca unes irregularitats més importants que el granejat. Totes les capes de pintura s'han d'eliminar amb un granejat.
 • Si el formigó està en contacte amb matèria grassa i si aquest es de bona qualitat, es fa necessari preveure un decapat tèrmic.
 • Es configuren les entregues i es fa un últim poliment i aspiració per deixar el suport lliure de partícules de pols.